Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Velkommen

BAN Bergen er et nettverk bestående av aktive investorer, driftet av Connect Vest.

Nettverket er i fin utvikling, og er på utkikk etter flere potensielle medlemmer som ønsker å være aktive investorer og deltakere i utvelgelsen og veiledningen av høykvalitets vekstselskaper. Det anbefales at potensielle medlemmer møter eksisterende medlemmer, og for en anbefaling til støtte for medlemskap. En oversikt over nåværende medlemmer fremgår nedenfor under «Medlemmer». BAN Bergen søker aktivt etter medlemmer som deler vår visjon og som vil bidra til vår prosess og videre utvikling. Dersom du er en investor og interessert i å bli vurdert for medlemskap, vennligst fyll ut dette skjemaet for å understøtte ditt medlemskapskandidatur. Dersom du vurderes som en god match, vil du bli kontaktet av sekretariatet for å diskutere de neste stegene, som inkluderer møte med noen medlemmer, deltakelse på minst en investorlunch, og innlevering av en (endelig) søknad. Det er ikke tillatt med noen som helst form for salg av varer eller tjenester blant medlemmene av BAN Bergen.

HVORFOR BLI MEDLEM AV BAN BERGEN?

Medlemskap i BAN Bergen byr på en rekke fordeler, blant annet:

BAN Bergen er ikke et fond og investerer ikke som en gruppe. Medlemmene samarbeider på due diligence og samler sine individuelle investeringsmidler for å sikre den nødvendige emisjonskapital, men hvert medlem fatter individuelle investeringsbeslutninger og forstår at investeringer i tidligfase, privateide selskaper er risikabelt og kan være høyst illikvide. Typiske engleinvesteringer kan ta år før investert kapital tilbakebetales, og i en del tilfeller vil selskapene forsvinne etter å ha mislyktes, og ingen kapital tilbakebetales. Deltakelse i selskapsstyrer kan også eksponere individer for betydelig personlig ansvar.

MEDLEMSKRITERIER

Medlemmer av BAN Bergen:

INVESTERINGSPROSESSEN

Følgende illustrerer i grove trekk BAN Bergen nettverkets investeringsprosess:

Selskaper hjemmehørende i «Stor-Bergen» (Hordaland) kan søke online via BAN Bergens nettside, via BAN Bergens område på «GUST», eller via ordinær kontakt mot Connect Vest.
Aktuelle selskaper for BAN Bergen presentasjon vil som hovedregel gjennomgå en eller flere prosesser i CV sin «trakt», fortrinnsvis springbrett, men også mentorprosess og deltakelse på ulike konferanser vil være aktuelle

Investorlunch. BAN Bergen har månedlige investorluncher, hvor utvalgte selskaper får presentere seg for møtende medlemmer i 15 minutter + Q&A. Hvis det er (tilstrekkelig) interesse blant medlemmene og det identifiseres en Deal Lead, så vil det omgående bli avtalt oppfølgingsmøte(r) for Due Diligence gjennomgang og Term Sheet for prosessen

Due Diligence. Gjennom Due Diligence vil interesserte investors verifisere det som er fremført i forretningsplanen, presentasjonen, og i finansielle framskrivninger (/budsjetter). De vil grundig utforske teamets bakgrunn og meritter. En innledende diskusjon av verdifastsettelse og betingelser vil skje tidlig i DD for å bringe på det rene at de to partene er tilstrekkelig «nære» hverandre til at DD kan fortsette

Term Sheet forhandling. Etter en vellykket fullføring av Due Diligence prosessen, vil interesserte medlemmer av BAN Bergen presentere et Term Sheet som definerer strukturen på investeringscaset – inkludert den valgte kapitalløsningen (aksjer, lån) og styrerepresentasjon, gjennom bruk av standard betingelser og ordninger.

Frokostmøte – presentasjon for medlemmene. Omgående etter at det foreligger enighet om Term Sheet, vil det bli arrangert en 20 minutters presentasjon for hele medlemsmassen.

Investering og videre oppfølging. Når alle parter er fornøyd med vilkårene i Term Sheet, så kan investeringen gjennomføres. Gjennomføring av investeringen er imidlertid bare begynnelsen, det er forventet av investorene og medlemmene i BAN Bergen at de bistår selskapet med tilgang til deres nettverk av verdiøkende kontakter og tilbyr deres råd og veiledning for selskapets videre vekst og suksess

Investorer