Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

ARRANGEMENT

Start 29. jun 2017 13:30
Slutt 29. jun 2017 16:00
Sted Voss

Connect Springbrett® 29. juni på Voss - for selskap som driver med larveproduksjon

 

Prisen på fiskemel er tredoblet de siste tiårene som en følge av at ressursgrunnlaget (villfisk) har blitt redusert. Det er derfor behov for bærekraftige fôr-alternativ i oppdrettsnæringen. Insektmel er et slikt.

 

 

Springbrettet arrangeres i forbindelse med Ekstremsportveko på Voss, og panelet vil få mulighet til å delta på foredrag, middag og konserter etter Springbrettet.

Program på Voss

 

Virksomhetsbeskrivelse

Gründerselskapet, som hører hjemme på Voss, skal produsere insektbasert dyrefôr, spesielt rettet mot oppdrettsnæringen (fiskefôr). Larver fôres med lokalt tilgjengelig organisk næringsavfall, høstes når de er ferdig vokst og kvernes til fint insektmel. Insektmel kan sammenlignes med fiskemel både med tanke på proteininnhold og viktige mikronæringsstoffer. Prisen på fiskemel er tredoblet de siste tiårene som en følge av at ressursgrunnlaget (villfisk) har blitt redusert. Det er derfor viktig å utvikle bærekraftige alternativer. Insektmel er et slikt. Produksjon av insektmel er et nytt konsept i Norge, men gründer startet et lignende prosjekt i Tanzania der erfaringene er gode. I første fase har selskapet satt opp en test-fasilitet på Voss. Målet er å bygge et storskala anlegg som gir 6300 tonn insektmel årlig. Bygging av en fabrikk på Vestlandet er berammet til 2018/2019.


Kundene og markedet

Kundene er selskaper som kjøper dyrefôr, i første fase vil gründeren fokusere på oppdrettsnæringen. Det er høy etterspørsel etter proteiner og oljer til bruk i fôr, særlig fiskefôr, samtidig som prisen på fiskemel tredoblet seg fra 1995-2015. I tillegg er det et politisk mål om en femdobling av akvakulturproduksjonen i Norge, noe som ytterligere vil øke etterspørselen etter fôr.

Selskapets viktigste innsatsfaktor for produksjon av insektmel er organisk avfall. De blir dermed renovasjonsselskapenes kunde. I dag betaler ofte renovasjonsselskapene for å bearbeide organisk avfall. Et samarbeid med larveprodusenten vil gi renovasjonsselskapene en inntektskilde på organisk avfall, og være en vinn-vinn-situasjon for begge parter.

Konkurrenter

Det finnes flere store aktører innen insektraffinering internasjonalt, og det kommer stadig flere til. Så langt er det én norsk konkurrent. De fleste internasjonale aktørene har til nå solgt produkter til kjæledyr (petfood). EU har nylig tillatt insekt til bruk som fôr i oppdrettsnæringen, og flere av disse aktørene ønsker nå å selge produktene sine som fôr til husdyr beregnet til menneskeføde.

Bærekraft

Selskapet ønsker å bidra til trygg og miljøvennlig matproduksjon uten klimautslipp, og tilstreber en sirkulær tilnærming i alle ledd av produksjonen. Prosjektet har også positive synergieffekter for renovasjonsselskapene ved at man resirkulerer organisk avfall. Salg av organisk avfall som insektfôr vil gi en inntekt til renovasjonsselskapene, samtidig som en grønn profil gir positivt omdømme.

Utfordringer

Industriell insektmelproduksjon er begrenset av størrelsen på tilgjengelig organisk avfall. I tråd med nåværende regelverk både nasjonalt og internasjonalt må det organiske avfallet være sporbart for å kunne benyttes i larveproduksjon. Totalt tilgjengelig organisk avfall som kan benyttes til insektproduksjon i Norge er anslått til 360 000 tonn.

Kapitalbehov

Finansiering av et komplett insekt-bioraffineri på Vestlandet vil kreve kapital fra både offentlige og private aktører. En samlet investering på 200-230 millioner kroner vil være nødvendig for å få fabrikksystemet på Vestlandet opp og gå. 60 millioner kroner av den samlede investeringen skal hentes fra private investorer.

Forventninger til Springbrett

Gründer ønsker tilbakemeldinger på prosjektstyring i forhold til å bygge opp et fabrikksystem på Vestlandet. I tillegg blir samarbeid med renovasjonsselskaper viktig for å lykkes. Han ønsker derfor innspill rundt leverandørsamarbeid. Prosjektet krever store investeringer. Innspill til hvordan han skal legge opp investeringsløpet og posisjonere selskapet for kapitalinnhenting er også vesentlig.

Ønskede kvalifikasjoner hos ressurspersoner

Vekststrategi og samarbeidspartnere
Ingeniørkompetanse
Teknologisk kompetanse på automatisering og robotisering
Produksjon/prosesskompetanse
Prosjektstyringskompetanse
Leverandørsamarbeid
Investor/finansieringskompetanse
Nettverk

 

Connect Springbrett er et møte mellom 5-8 personer fra næringslivet og et kvalitetssikret vekstselskap. Du bidrar til vekst i regionen gjennom dine råd, nettverk og kompetanse. De 6-8 personene som blir valgt til å sitte i Springbrett-panelet vil motta mer informasjon om selskapet på forhånd.

Konfidensialitet:
Deltakere på Connects arrangementer forventes å bevare taushet overfor utenforstående og ikke selv utnytte fortrolig informasjon som blir gitt av de deltakende bedrifter. Slik informasjon kan være forretningsplaner, informasjon om kunder, markeder, lønnsomhet og økonomi, tekniske beskrivelser og patentinformasjon, samt annen informasjon som kan forringe gründeres muligheter dersom de blir gitt til uvedkommende. Connect Vest-Norge påtar seg ikke ansvar eller erstatningsplikt i denne sammenheng.

Videoopptak:
Møtet vil bli tatt opp på video. Videoen produseres i kun ett eksemplar som leveres til gründerselskapet. Det er en forutsetning at filmen og dens innhold kun brukes internt for å videreutvikle prosjektet.

 


Region: Connect Vest
Telefon: 41478250
Epost: hege.elvestad@connectnorge.org.